1 Kg กี่ลิตร? ต่อไปนี้คือการอภิปรายที่สมบูรณ์

1 กก. กี่ลิตร

1 กิโลกรัมเท่ากับกี่ลิตร? ก่อนที่จะตอบคำถามเหล่านี้ควรทำความเข้าใจกับแต่ละหน่วยที่ใช้

เนื่องจากหน่วยกิโลกรัมหรือกิโลกรัมและลิตรมีระดับหรือการใช้งานที่แตกต่างกัน

หน่วยกิโลกรัม

หน่วยกิโลกรัมเป็นหน่วยที่มักใช้ในการวัดมวลของวัตถุที่ใช้ในระบบสากล

ในการคำนวณมวลหน่วยพื้นฐานที่ใช้เป็นหน่วยของกรัม และเช่นเดียวกับการคำนวณหน่วยอื่น ๆ เราสามารถแปลงแต่ละหน่วยกรัมในรูปแบบต่อไปนี้

จากการแปลงนี้เราสามารถระบุได้อย่างง่ายดายว่า 1 กก. เท่ากับ 1,000 กรัม แล้วลิตรล่ะ?

ลิตร

หน่วยลิตรเป็นหน่วยที่มักใช้ในการวัดปริมาตรของวัตถุ

อย่างไรก็ตามหน่วยนี้ไม่ใช่หน่วยสากลสำหรับคำนวณปริมาตร อย่างไรก็ตามเรายังสามารถแปลงเป็นหน่วยอื่นได้

หน่วยลิตรเป็นหน่วยพื้นฐานของระดับหน่วยและสามารถแปลงหน่วยลิตรแต่ละหน่วยได้ในรูปแบบต่อไปนี้

แปลงหน่วยจากกิโลกรัมเป็นลิตร

ในการแปลงกิโลกรัมเป็นลิตรเราสามารถใช้สะพานในรูปแบบของสูตรสำหรับความหนาแน่นของวัตถุ

ความหนาแน่นของวัตถุอธิบายความสัมพันธ์ของปริมาตรกับมวลของวัตถุที่วัดโดยที่:

ผลลัพธ์รูปภาพสำหรับความหนาแน่นของสูตร

เพื่อตรวจสอบสิ่งนี้ขอใช้ความหนาแน่นของน้ำ ความหนาแน่นของน้ำคือ 1 kg / m ^ 3 จากนั้นใช้สมการต่อไปนี้:

1 กก. กี่ลิตร

เพื่อให้หน่วยกิโลกรัม (กก.) เทียบเท่ากับหน่วยลิตร (l)

1 กก. เท่ากับ 1 ลิตร

ดังนั้นการอภิปรายทั้งหมด 1 กก. เท่ากับกี่ลิตรหวังว่าจะเป็นประโยชน์

ข้อมูลอ้างอิง

  • 1 kg กี่ลิตร?