อุดมการณ์ Pancasila (นิยามความหมายและหน้าที่) สมบูรณ์

Pancasila ค่า

อุดมการณ์ Pancasila เป็นอุดมการณ์ที่ใช้โดย Unitary World Republic นั่นหมายความว่าคุณค่าทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pancasila จะต้องถูกนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในโลก

เพื่อให้เราเข้าใจอุดมการณ์ที่ใช้โดยรัฐอินโดนีเซีย ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงอุดมการณ์โดยเริ่มจากความหมายหน้าที่และคุณค่าที่มีอยู่ในอุดมการณ์ Pancasila

ความหมายของอุดมการณ์

อุดมการณ์คือการรวมกันของ"อุดมการณ์"และ"โลโก้"ของกรีกซึ่งหมายถึงเป้าหมายอุดมคติมุมมองความคิดและความรู้ อุดมการณ์คือชุดความคิดหรือความเชื่อที่กำหนดมุมมองของตนในการบรรลุเป้าหมายโดยอาศัยความรู้

จากคำอธิบายข้างต้นเราจะเห็นว่า" อุดมการณ์ปัญจศิลาเป็นการรวบรวมค่านิยมและบรรทัดฐานที่เป็นพื้นฐานสำหรับความเชื่อและวิธีคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักศีล 5 ในปัญจศิลา"

เพื่อให้ประเทศที่มีอุดมการณ์แบบ Pancasila ก็มีรากฐานของรัฐบนพื้นฐานของ Pancasila พื้นฐานของรัฐกลายเป็นคำสั่งในการควบคุมการบริหารของรัฐและกลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของรัฐ

อุดมการณ์ของปัญจศิลา

ความหมายของอุดมการณ์ปัญจศิลา

หลังจากเข้าใจความหมายของอุดมการณ์แล้วเราต้องรู้ว่าปัญจศิลาในฐานะอุดมการณ์แห่งชาติของชาติโลกมีความหมายดังนี้

 • คุณค่าที่มีอยู่ใน Pancasila เป็นปณิธานที่จะบรรลุเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในการบริหารของรัฐ
 • Pancasila ได้รับการตกลงร่วมกันและใช้เป็นหลักการที่ยึดมั่นอย่างมั่นคงและเป็นวิธีการรวมชาติของโลก

ความหมายทั้งสองข้างต้นแสดงให้เห็นว่า Pancasila เป็นพื้นฐานในชีวิตของรัฐในโลก

หากภูมิภาคใดในโลกมีนโยบายโดยไม่อิงกับ Pancasila กฎนั้นจะไม่มีผลโดยอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม: การทำความเข้าใจ Anecdotal Text (FULL): คุณสมบัติองค์ประกอบและตัวอย่างมากมาย

ค่านิยมอุดมการณ์พันศิลา

Pancasila มีห้าหลักการที่มีค่าของพระเจ้ามนุษยชาติเอกภาพประชาธิปไตยและความยุติธรรม ค่านิยมเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำหรับชีวิตในฐานะชาติและรัฐ ค่าเหล่านี้เป็นค่าวัตถุประสงค์และอัตนัย

วัตถุประสงค์

ค่า Pancasila มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ที่มีความหมาย:

 • การกำหนดหลักปัญจศิลามีความหมายลึกซึ้งที่สุด
 • Pancasila มีอยู่ในคำนำของรัฐธรรมนูญ 2488 เป็นหลักการพื้นฐาน
 • คุณค่าของ Pancasila จะยังคงอยู่ตลอดไปทั่วโลก

อัตนัย

ค่า Pancasila เป็นอัตนัยซึ่งหมายความว่าการดำรงอยู่ของค่า Pancasila ขึ้นอยู่กับประเทศโลก นี้เป็นเพราะ:

 • คุณค่าของ Pancasila เกิดขึ้นจากประเทศโลก
 • มีคุณค่าทางจิตวิญญาณที่มีอยู่ใน Pancasila
 • กลายเป็นมุมมองต่อโลกของชีวิต
 • คุณค่าของ Pancasila เกิดขึ้นและเติบโตและพัฒนาจากวัฒนธรรมของชาติโลก

หน้าที่ของอุดมการณ์ปัญจศิลา

ค่าที่มีอยู่ใน Pancasila ถูกใช้เป็นอุดมการณ์แห่งชาติของชาติโลก จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าปัญจศิลาซึ่งใช้เป็นอุดมการณ์ของรัฐมีบทบาทหรือหน้าที่คือ:

 1. วิธีการรวมชาติต่างๆของโลก
 2. ชี้นำและชี้นำประเทศของโลกให้บรรลุเป้าหมาย
 3. ให้แรงจูงใจในการรักษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของชาติโลก
 4. แสดงแนวทางและกำกับดูแลด้วยความพยายามที่จะตระหนักถึงอุดมคติที่มีอยู่ในพันคศิลา
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของประชาชาติโลกเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของประเทศ
 6. ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่งความรักชาติและความรักชาติ