Surat Al Fatihah - ความหมายการอ่านและส่วนผสม

ความหมายของอัลฟาติฮาห์

ความหมายของตัวอักษร Al Fatihah เป็นจดหมายเปิดผนึกของอัลกุรอานอายะห์แรกหมายถึงพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเมตตาเสมอ

Surah al-fatihah เป็นบทเปิดในอัลกุรอาน Surah นี้ถูกเปิดเผยในเมกกะซึ่งประกอบด้วย 7 ข้อและ Surah แรกที่คนอ่านในทุกรอบของการอธิษฐาน

Surah นี้มีหลายชื่อ ได้แก่ Ummul-Kitab (Main Book) หรือ Ummul-Quran (Mother Quran) ซึ่งเป็นมารดาของอัล - กุรอานทั้งหมด

อีกชื่อหนึ่งคือ As-sab'ul Matsani (เจ็ดที่ซ้ำกัน) เนื่องจากจำนวน Surah al-fatihah คือ 7 ข้อที่อ่านซ้ำ ๆ ในการสวดมนต์ Asy-Syifa หรือ Ar-Ruqyah

อ่านพร้อมกับคำแปลของ Surah Al-Fatihah

ย่อหน้าที่ 1

ความหมายของอัลฟาติฮาห์

'bismillahir rahmanir Rahim'

ความหมาย: ในนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงเมตตาเสมอ

ย่อหน้าที่ 2

ความหมายของอัลฟาติฮาห์

'การสรรเสริญทั้งหมดเป็นเพราะอัลลอพระเจ้าแห่งสากลโลก'

ความหมาย: การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์พระเจ้าทรงอุทานโลกทั้งมวล

ย่อหน้าที่ 3

ความหมายของอัลฟาติฮาห์

'ar-raḥmānir-raḥīm'

ความหมาย: ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอ

ข้อ 4

'Sovereign of the Day of the Judgement'

ความหมาย: ใครเป็นผู้ควบคุมวันแห่งการล้างแค้น

ข้อ 5

'iyyāka na'budu wa iyyākanasta'īn'

ความหมาย: มีเพียงคุณเท่านั้นที่ฉันให้บริการได้และขอความช่วยเหลือจากคุณเท่านั้น

ข้อ 6

'ihdinaṣ-ṣirāṭal-mustaqīm'

ความหมาย: แสดงให้เราเห็นทางตรง

ข้อ 7

'ṣirāṭallażīna an'amta' alaihim gairil-magḍụbi 'alaihim wa laḍ-ḍāllīn'

ความหมาย: (กล่าวคือ) ทางของผู้ที่คุณได้ให้ความสุขไม่ใช่ (ทาง) ของผู้ที่โกรธและไม่ใช่ (ทาง) ของผู้ที่หลงผิด

เนื้อหาของ Surah

อุมมุลกุรอ่าน (มารดาของอัลกุรอาน) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่คัมภีร์กุรอ่านมี ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น?

เนื่องจากเนื้อหาของโองการทั้งเจ็ดเป็นสาระสำคัญของอัลกุรอาน ได้แก่ อะกีดะฮ์การเคารพภักดีชะรีอะฮ์ความเชื่อในวันสุดท้ายศรัทธาในคุณลักษณะอันสูงส่งของอัลลอฮ์ความเป็นหนึ่งเดียวในการนมัสการตลอดจนการร้องขอความช่วยเหลือผ่านการละหมาด

เนื้อหาของ Surah al-fatihah ได้แก่ :

 • ข้อแรกและข้อสาม

  วางใจอัลลอฮ์ด้วยคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

 • ข้อที่สอง

  เชื่อว่าอัลลอฮฺได้เทความรักของพระองค์และสร้างและควบคุมจักรวาล เพราะอัลลอฮ์คือพระเจ้าแห่งธรรมชาติ

 • ข้อที่สี่

  เชื่อว่ามีเพียงอัลลอฮฺเท่านั้นที่รู้และกำหนดวันสุดท้าย

 • ข้อที่ห้า

  เชื่อว่าไม่มีแก่นสารอื่นใดที่ควรเคารพบูชาและขอความช่วยเหลือนอกจากอัลลอฮ์ SWT ดังนั้นข้อนี้จึงประกอบด้วยความจริงใจการยอมจำนนและความสมบูรณ์

 • ข้อที่หกและเจ็ด

  มนุษย์ควรดำเนินชีวิตโดยเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์และหลีกเลี่ยงข้อห้ามทั้งหมดของพระองค์เพื่ออัลลอฮฺจะทรงสำแดงประชากรของพระองค์ให้ถูกต้องและง่ายดาย

อ่านเพิ่มเติม: คำอธิษฐานเพื่อเยี่ยมคนป่วยโดยสิ้นเชิง (และความหมาย)

หวังว่าการอ่านและความหมายของตัวอักษร Al-Fatihah จะเป็นการนมัสการของเราที่ได้รับพรจากอัลเลาะห์ SWT และได้รับรางวัลจากพระองค์

หวังว่าเราจะอ่านจดหมายของอัลฟาติฮาห์เป็นครั้งแรกเสมอเมื่อเราจะทำอะไรบางอย่าง และให้เราทำความคุ้นเคยกับการอ่านอัลกุรอานทุกครั้งเป็นการกระทำที่เป็นกิจวัตรซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์จะช่วยเราให้รอดในปรโลก สาธุ.