การจัดระบบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 (ฉบับสมบูรณ์) ก่อนและหลังการแก้ไข

systematics uud 1945

ระบบของรัฐธรรมนูญปี 1945 รวมถึงการเปิด 4 วรรคและบางส่วนของเนื้อตัวซึ่งประกอบด้วย 16 บท (ก่อนแก้ไข) ในขณะเดียวกันภายหลังการแก้ไขระบบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ประกอบด้วยบทเปิดและเนื้อหา 21 บท


รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2488 ได้รับการแก้ไขหลายครั้งเพื่อให้การแก้ไขข้อบังคับดีขึ้น การแก้ไขนี้ได้เปลี่ยนระบบการเขียนรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488

ดังนั้นระบบก่อนและหลังการแก้ไขคืออะไร? ส่วนใดอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง มันเป็นคำนำหรือเป็นเพียงตัวของรัฐธรรมนูญ 2488 เอง?

ฟังบทความนี้อย่างละเอียด

การแก้ไขประวัติศาสตร์

ตลอดประวัติศาสตร์ของการรวมรัฐของสาธารณรัฐโลกรัฐธรรมนูญปี 1945 ได้รับการแก้ไข 4 ครั้ง

การแก้ไขเกิดขึ้นในปี 2542, 2543, 2544 และ 2545 กล่าวง่ายๆคือการแก้ไขเป็นกระบวนการปรับปรุงกฎหมายโดยการปรับปรุงหรือเสริมกฎหมายก่อนหน้านี้

โดยทั่วไปการแก้ไขจะตีความว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ดำเนินการโดย DPR และอื่น ๆ

การแก้ไขอาจอยู่ในรูปแบบของการเพิ่มบทความหรือบทบัญญัติต่างๆการแก้ไขและการลด อย่างไรก็ตามการแก้ไขไม่สามารถดำเนินการเช่นนั้นได้ แต่ต้องผ่านขั้นตอนและขั้นตอนต่างๆ

ด้วยการแก้ไขนี้หวังว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของชาติที่ระบุไว้ในคำนำของรัฐธรรมนูญปี 1945

คุณสามารถเขียนชื่อเป้าหมายแห่งชาติโลกเป็นลายลักษณ์อักษรได้หรือไม่?

systematics uud 1945

การจัดระบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ก่อนการแก้ไข

ก่อนที่จะมีการแก้ไขระบบของรัฐธรรมนูญ 2488 รวมถึง:

  • คำนำของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ประกอบด้วย 4 วรรค
  • ลำต้นของรัฐธรรมนูญปี 1945 ประกอบด้วย 16 บท 37 บทความ 49 ย่อหน้า 4 บทความของกฎการเปลี่ยนผ่านและข้อบังคับเพิ่มเติม 2 ข้อ

การจัดระบบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ภายหลังการแก้ไข

ต่อไปนี้เป็นระบบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ภายหลังการแก้ไข:

  • คำนำของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ยังคงประกอบด้วย 4 วรรค
  • บางส่วนของรัฐธรรมนูญปี 1945 ออกเป็น 21 บท 73 บทความ 170 ย่อหน้า 3 บทความของกฎการเปลี่ยนผ่านและ 2 บทความของข้อบังคับเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม: การคูณเมทริกซ์ - สูตรคุณสมบัติและปัญหาตัวอย่าง

เป็นผลให้ไม่มีสถาบันสูงสุดเหมือน MPR ในอดีต World ได้นำระบบประธานาธิบดีที่มีประสิทธิภาพมาใช้

การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

แม้ว่าจะมีการแก้ไขหลายครั้ง แต่คำนำของรัฐธรรมนูญปี 2488 ก็ไม่เปลี่ยนแปลง เนื้อตัวเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการ

ก่อนการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 ประกอบด้วยข้อบังคับเพิ่มเติมอีก 2 มาตราบทเฉพาะกาล 4 มาตรา 49 วรรค 37 บทความและ 16 บท

สิ่งนี้แตกต่างอย่างมากจากเนื้อหาหลังการแก้ไขกล่าวคือการสูญเสียย่อหน้าเพิ่มเติมซึ่งประกอบด้วย 3 บทความของกฎการเปลี่ยนผ่าน 170 ย่อหน้า 73 บทความและ 21 บท

ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นเนื่องจากการลดและเพิ่มบทบทหรือบท

Ir. Soekarno กล่าวว่าอย่าลืมประวัติศาสตร์ ดังนั้นคุณควรทราบเกี่ยวกับการแก้ไขเนื่องจากการแก้ไขไม่ได้เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุผล

การแก้ไขมีผลกระทบอย่างมากต่อประเทศ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงระบบของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2488 แล้วการแก้ไขยังสามารถเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองได้อีกด้วย