การอ่านแบบเร่งรัด: ความหมายลักษณะวัตถุประสงค์ประโยชน์และประเภท

การอ่านอย่างเข้มข้น

การอ่านอย่างเข้มข้นคือการศึกษาอย่างรอบคอบการศึกษาอย่างรอบคอบและการจัดการข้อความอ่านโดยละเอียด โดยทั่วไปการอ่านอย่างเข้มข้นจะกระทำโดยใช้ข้อความการอ่านสั้น ๆ ประมาณสองถึงสี่หน้า

กิจกรรมการอ่านเป็นแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากที่สุดแหล่งหนึ่ง บ่อยครั้งที่มีการนำเสนอข้อมูลในสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือกระดาษเช่นหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของข้อความอ่านได้ดีขึ้นจำเป็นต้องใช้เทคนิคการอ่านแบบเข้มข้น ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านแบบเข้มข้นในรูปแบบของความเข้าใจลักษณะเป้าหมายประโยชน์และประเภทต่างๆ

การทำความเข้าใจการอ่านแบบเร่งรัด

การอ่านอย่างเข้มข้นคือการศึกษาอย่างรอบคอบการศึกษาอย่างรอบคอบและการจัดการข้อความอ่านโดยละเอียด โดยทั่วไปการอ่านอย่างเข้มข้นจะทำในข้อความการอ่านสั้น ๆ ประมาณสองถึงสี่หน้า กิจกรรมการอ่านอย่างเข้มข้นมีประโยชน์มากสำหรับการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดหรือนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการอภิปราย

ทักษะการอ่านแบบเร่งรัดพัฒนาทัศนคติเชิงวิพากษ์และเชิงประเมินสำหรับผู้อ่าน ในด้านความรู้ความเข้าใจสิ่งที่สามารถพัฒนาได้ด้วยเทคนิคการอ่านแบบเข้มข้นคือความสามารถในการอ่านอย่างเข้าใจ

ลักษณะของการอ่านแบบเร่งรัด

ต่อไปนี้เป็นลักษณะหรือลักษณะบางประการดังนี้:

 1. อ่านด้วยความเข้าใจระดับสูงเพื่อไม่ให้ลืมเนื้อหาของข้อความที่อ่านได้ง่าย
 2. การอ่านกิจกรรมโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 3. เทคนิคบางประการสำหรับการอ่านแบบเข้มข้น ได้แก่ การสแกนการอ่านแบบอ่านคร่าวๆการอ่านแบบครอบคลุม
 4. เน้นความเข้าใจคำศัพท์ประโยคและเนื้อหาทั้งหมดของข้อความที่อ่าน
 5. ฝึกอ่านอย่างรอบคอบและมีสมาธิเพื่อลดข้อผิดพลาดในโครงสร้างการสะกดคำศัพท์และเครื่องหมายวรรคตอน
 6. การพัฒนาทัศนคติที่สำคัญสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ผ่านการประเมินการอ่านข้อความ
อ่านเพิ่มเติม: เสื้อผ้า + รูปภาพของชาวอาเจะห์นีสแบบดั้งเดิมที่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการอ่านแบบเร่งรัด

การอ่านแบบเร่งรัดคือ

เป้าหมายการอ่านแบบเร่งรัดมีดังนี้

 • รับข้อมูลและเอกสารการสนทนา
 • ตัดสินใจเลือกหัวข้อของข้อความอ่านที่เหมาะสมเป็นสื่อการสนทนาได้ง่ายขึ้น
 • วิธีการเลือกเรื่องที่เหมาะสมจากข้อความอ่าน
 • ทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อความเพื่อให้สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของปัญหา
 • เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเพื่อให้การสนทนามีชีวิตชีวามากขึ้น

ประโยชน์ของการอ่านแบบเร่งรัด

การอ่านแบบเร่งรัดคือ

การอ่านแบบเร่งรัดมีประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้:

 • เข้าใจเจตนาของผู้เขียน
 • ทำความเข้าใจเนื้อหาของข้อความที่อ่าน
 • ศึกษาภาษาของข้อความที่อ่าน
 • ทำความเข้าใจประเมินและประเมินข้อมูล
 • รู้พื้นหลังที่เขียนข้อความ
 • สามารถมีหน่วยความจำที่ยาวขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้อความ

ประเภทการอ่านแบบเร่งรัด

การอ่านแบบเร่งรัดคือ

ต่อไปนี้คือการอ่านแบบเร่งรัดหลายประเภทประกอบด้วย:

1. การอ่านอย่างละเอียด

การอ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นกิจกรรมการอ่านที่ดำเนินการอย่างรอบคอบ สิ่งนี้ทำเพื่อให้สามารถเข้าใจประเมินและประเมินข้อมูลบางอย่างในสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร ค่อยๆอ่านอย่างระมัดระวังเป็นระยะเวลานาน

2. การอ่านเพื่อความเข้าใจ

กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจคือการอ่านประเภทหนึ่งโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำความเข้าใจข้อความที่อ่าน สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจ ได้แก่ มาตรฐานหรือบรรทัดฐานทางวรรณกรรมบทวิจารณ์เชิงวิพากษ์บทเขียนและรูปแบบในงานนวนิยาย

3. การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นกิจกรรมการอ่านที่ดำเนินการในเชิงลึกเชิงประเมินและเชิงวิเคราะห์ซึ่งไม่เพียง แต่มองหาข้อผิดพลาดของข้อความเท่านั้น แง่มุมของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือการทำความเข้าใจเจตนาของผู้เขียนองค์กรพื้นฐานของงานเขียนการนำเสนอของผู้เขียนและหลักการสำคัญของการอ่านในชีวิตประจำวัน

4. อ่านแนวคิด

กิจกรรมการอ่านความคิดคือการอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาแนวคิดหลักหรือแนวคิดจากข้อความการอ่าน กิจกรรมนี้ดำเนินการด้วยกระบวนการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

บางประการที่ต้องพิจารณา ได้แก่

 • เหตุใดจึงเป็นชื่อหรือหัวข้อที่ดี
 • ปัญหาใดที่ได้รับการแก้ไขหรือขยายออกไปในข้อความ
 • สิ่งที่ตัวละครเรียนรู้และทำ
อ่านเพิ่มเติม: ทิศทางลมแบบเต็ม + วิธีพิจารณาและประโยชน์

5. อ่านการศึกษาภาษา

กิจกรรมการอ่านเพื่อการศึกษาภาษาคือการอ่านที่จัดทำขึ้นเพื่อค้นหาภาษาที่ผู้เขียนใช้ในการถ่ายทอดความคิด เนื่องจากภาษาที่นักเขียนใช้โดยทั่วไปจะแตกต่างกันไปตามวิธีการและสัญลักษณ์บางอย่าง

6. การอ่านวรรณคดี

กิจกรรมอ่านวรรณกรรมเป็นกิจกรรมอ่านงานวรรณกรรม งานวรรณกรรมที่เป็นปัญหา ได้แก่ ผลประโยชน์ของการชื่นชมและการศึกษาทางวิชาการและผลประโยชน์ของการศึกษา


นี่คือการทบทวนการอ่านแบบเข้มข้นที่มีความหมายลักษณะจุดประสงค์ประโยชน์และประเภท อาจมีประโยชน์.